Jiangsu TV

Jiangsu, China (Jiangsu TV)
Designed by Broadcast Design International

2012 Set